Terms and Conditions

Ivan Šeremet (hereinafter: the Director), as the founder of Crorex, which is a brand of the Epigraph j.d.o.o. (hereinafter referred to as the Company), represented by Gabriel Girčenko, from Zagreb, Ul. Emanuela Vidovića 3, 10000, Zagreb (hereinafter the Owner)

Customer Agreement

____________________________________

Article 1.

1.1. Forex trading carries with it a high risk of losing money quickly due to financial leverage and may not be suitable for all investors.

1.2. The client is required to educate himself about how Forex works and should consider whether he understands how Forex trading works and whether he can afford to take a high risk of losing money.

1.3. There is a possibility that the client will suffer the loss of part or all of the client’s initial invested money and therefore should not invest money that he is not prepared to lose.

Article 2.

2.1. The Software may not be suitable for all clients and therefore the client must be sure that he has understood all the risks.

2.2. Crorex cannot guarantee or predict the financial success of the software, profit or loss. Previous success does not guarantee future profits.

2.3. Furthermore, in accordance with the type of support purchased by the Client, Crorex will provide advice on the possibilities of installing software and maintaining the operation of the hardware, but it is the Client’s sole responsibility to make this work.

Article 3.

3.1. Crorex will endeavor to keep the software fully operational and to function properly, but is not responsible for any loss or profit that Crorex software may make. Also, the Company is not responsible for the way the software is used by the Client, for his personal relationships and business with partner brokers.

3.2. The company does not accept any responsibility for any use of these comments or for the consequences that may result therefrom. No assurance or guarantee is given as to the accuracy or completeness of this information. Consequently, any person who treats them does so entirely at their own risk.

3.3. Crorex does not accept deposits from its clients, does not trade their investments, nor does it have any impact on their profits and losses. Crorex does not have the authority to provide financial advice to financial markets or to provide guidance on how to manage its own risk and capital / equity.

Article 4.

4.1. By accepting the terms of the contract, the client agrees to all of the above and that Crorex has the right to check the profits of their account and agrees to receive and pay a monthly invoice with a pre-established percentage of user profit.

4.2. The client accepts the risk warning and the terms of our preferred broker. Each client can expect the software license to be renewed at least once a year, and Crorex may turn off the software to any client at any time.

Article 5.

These terms and conditions of the contract can be modified by Crorex at any time and our clients will be notified in a timely manner.

Article 6.

6.1. The duration of this contract is not limited in time.

6.3. In case of termination of this contract, the client is obliged to pay the last bill in full.

6.4. In the event of the Company’s bankruptcy, this agreement and the software license terminate.

Article 7.

Any disagreements and disputes between the client and Crorex regarding the relations regulated by this agreement, the parties will primarily try to resolve amicably.

If a peaceful settlement of the dispute is not possible, the parties agree on the jurisdiction of the court in Zagreb.

Article 8.

8.1. The client is required to pay the bills within 14 days.

Ivan Šeremet, iz Zagreba, Ante Topića Mimare 3A, OIB:61253127085 (u daljem tekstu Direktor), kao osnivač Crorexa koji je brand tvrtke Epigrapha j.d.o.o. iz Zagreba 10090, Ul. Emanuela Vidovića 3, 10000, Zagreb (u daljem tekstu Tvrtka), zastupan Gabriel Girčenko, iz Zagreba, Ul. Emanuela Vidovića 3, 10000, Zagreb (u daljem tekstu Vlasnik)

UGOVOR

____________________________________

Članak 1.

1.1. Trgovanje na Forexu sa sobom nosi veliki rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge i ne mora biti prikladan za sve investitore. 

1.2. Klijent je dužan se educirati o načinu rada Forexa i treba razmotriti razumije li kako trgovanje na Forexu funkcionira te može li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. 

1.3. Postoji mogućnost da će Klijent pretrpjeti gubitak dijela ili cijeli iznos Klijentovog početnog uloženog novca i zbog toga ne bi trebao uložiti novac kojeg nije spreman izgubiti. 

Članak 2.

2.1. Softver možda neće biti prikladan za sve Klijente i stoga Klijent mora biti siguran da je razumio sve rizike.  

2.2. Crorex ne može jamčiti ili predvidjeti financijski uspjeh softvera, profit ili gubitak. Prijašnji rezultati ne jamče buduće profite. 

2.3. Nadalje, sukladno vrsti potpore koju je Klijent kupio, Crorex će omogućiti savjetovanje o mogućnostima instaliranja softvera i održavanja rada hardware-a no Klijentova je potpuna odgovornost da to funkcionira.

Članak 3.

3.1. Crorex će se potruditi da softver bude u potpunosti operativan i da ispravno radi, ali nije odgovoran za ikakav gubitak i profit koji Crorexov softver može napraviti. Također, Tvrtka nije odgovorna za to na koji je način softver korišten od strane Klijenta, za njegove osobne odnose i poslovanja s partnerskim brokerima. 

3.2. Tvrtka ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu uporabu ovih komentara niti za posljedice koje iz toga mogu proisteći. Ne daje se nikakvo uvjeravanje niti jamstvo za točnost ili potpunost ovih podataka. Slijedom toga, svaka osoba koja postupi prema njima, radi to u potpunosti na vlastiti rizik. 

3.3. Crorex ne prihvaća depozite od svojih klijenata, ne trguje njihovim investicijama, niti ima ikakvog utjecaja na njihove profite i gubitke. Crorex nema ovlasti za davanje financijskih savjeta za financijska tržišta ili davanja vodstva o tome kako upravljati vlastitim rizikom i kapitalom/glavnicom.

Članak 4.

4.1. Prihvaćanjem uvjeta ugovora, Klijent pristaje na sve već navedeno te na to da Crorex ima pravo na provjeravanje profita njihovog računa i pristaje na primanje i plaćanje mjesečne fakture s unaprijed uspostavljenim postotkom korisničkog profita. 

4.2. Klijent prihvaća upozorenje o riziku te uvjete našeg preferiranog brokera. Svaki Klijent može očekivati obnovu licence softvera minimalno jednom godišnje te Crorex može u bilo kojem trenutku bilo kojem Klijentu ugasiti softver. 

Članak 5.

Ovi uvjeti ugovora mogu biti modificirani od strane Crorexa u bilo kojem trenutku te će naši Klijenti o tome biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 6.

6.1. Trajanje ovog ugovora nije vremenski ograničeno.

6.3. U slučaju prestanka ovog ugovora, Klijent je dužan do kraja platiti zadnji račun..

6.4. U slučaju stečaja Tvrtke ovaj ugovor i licenca softvera prestaju.

Članak 7.

Eventualne nesuglasice i sporove između Klijenta i Crorexa u vezi s odnosima reguliranim ovim ugovorom, stranke će pokušati prvenstveno riješiti mirnim putem.

Ako mirno rješenje spora ne bude moguće, stranke ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 8.

8.1. Klijent je dužan platiti račune u roku od 14 dana.